Chương trình

Day 1
27 Th8 2018
Day 2
28 Th8 2018
7:45– 08:00

Đăng ký

12:00 – 13:30

Nghỉ trưa

18:00 – 19:30

Ăn tối

22:00

Kết thúc ngày 1

Nộp bài cho Ban Tổ chức

Chuẩn bị bài thuyết trình, máy chiếu
18:00

Kết thúc ngày 2