Giám khảo

Ông Singo Sato

Chủ tịch OADC

Ông Nguyễn Đoàn Hùng

Chủ tịch Câu lạc bộ Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC)

Ông Lê Quang Lương

Tổng giám đốc Công ty LUVINA