Nộp bài cho Ban Tổ chức

28 Th8 2018
14:00 – 15:00

Nộp bài cho Ban Tổ chức

Chuẩn bị bài thuyết trình, máy chiếu