Phát biểu chào mừng của đại diện OADC

27 Aug 2018
8:10-8:15

Phát biểu chào mừng của đại diện OADC