Ông Lê Quang Lương

Tổng giám đốc Công ty LUVINA

Ông Lê Quang Lương

Tổng giám đốc Công ty LUVINA

Biography

ÔNG LÊ QUANG LƯƠNG

Tổng giám đốc Công ty LUVINA

Tiểu sử:

1997-2003: Học tập và tốt nghiệp văn bằng thạc sỹ tại Viện Công nghệ Tokyo

2004-hiện tại: Thành lập công ty Phần mềm Luvina và là Giám đốc điều hành của công ty