Ông Nguyễn Đoàn Hùng

Chủ tịch Câu lạc bộ Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC)

Ông Nguyễn Đoàn Hùng

Chủ tịch Câu lạc bộ Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC)

Biography

ÔNG NGUYỄN ĐOÀN HÙNG

Chủ tịch Câu lạc bộ Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC)

Tiểu sử:

1973-1977: Tốt nghiệp trường Đại học Thủy sản Tokyo (hiện nay là trường Đại học Hàng hải Tokyo).

1977-1982: Nhân viên, công ty TNHH Kỹ thuật & Phát triển biển Mitsui (hiện nay là công ty MODEC), Tokyo.

1984-1990: Chuyên gia phân tích tại Bộ Công nghiệp khai thác trực thuộc chính phủ Australia.

1991-1994: Trợ lý Giám đốc tại Công ty Cổ phần Toyota Hoa Kỳ.

1997-2002: Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Why Not Creation Hoa Kỳ.

2002-2008: Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sáng Tạo, thành phố Hồ Chí Minh.

2008-2012: Phó chủ tịch Công ty TNHH NEC Việt Nam.

2012-nay: Giám đốc Công ty TNHH KIS Việt Nam.